NOVINKY

arr3Obaly pre Ipadarr3NOVINKA!!! Kamera do auta za super cenu!S touto auto kamerou máte vždy po ruke dôkaz o nehode, môžete poisťovniam dokázať, kto Vám rozbil... arr3Portál jeej.sk prevádzkuje spoločnosť W.W.TRADE s.r.o. Sídlo: M.R. Štefánika 191/41... arr3SUper skladací nôž CREDIT CARDÚžasný skladací nôž vo forme kreditnej karty, ktorý môžete mať stále pri sebe v peňaženke! Špičková... arr36. 2. 2013 - SHARK nová kolekciaNová kolekcia pánskych náramkových hodiniek...

TOVAR V AKCII

naša cena 5,90 Eur
naša cena 14,90 Eur
naša cena 49,90 Eur

KONTAKTY

W.W.TRADE s.r.o.
Jána Husa 1154/18
075 01 Trebišov
napíšte nám
Okr. súd Košice I., odd. Sro, vl. č. 28387/V

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 9,90 Eur
naša cena 9,99 Eur
naša cena 8,99 Eur

ANKETA

Ako sa vám páči náš eshop?

Veľmi sa mi páči 40% Ide to 32% Nie príliš 14% Vôbec 14%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre E-shop


 

 

(ďalej len „VOP“ v príslušných gramatických tvaroch)

1. PREDMET ÚPRAVY
1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti W.W.TRADE, s.r.o., so sídlom: Jána Husa 1154/18, Trebišov 075 01, IČO: 46 319 123, DIČ: 2023353343, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 283870/V (ďalej len „spoločnosť W.W.TRADE“ alebo len „W.W.TRADE“ v príslušných gramatických tvaroch) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.jeej.sk.

2. DEFINÍCIE
2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP nasledovný význam:
2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti W.W.TRADE umiestnený na internetovej stránke www.jeej.sk umožňujúci objednávanie tovaru ponúkaného spoločnosťou W.W.TRADE na uvedených stránkach a ich následný nákup.
2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o objednávateľovi vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu objednávateľa. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované W.W.TRADE (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).
2.4. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s W.W.TRADE kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú elektronickú objednávku a doručila ju spoločnosti W.W.TRADE. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo iný poverený zástupca.
2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený.
2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru , cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania prípadne ďalšie podmienky.
2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.jeej.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, veľkosť, farba, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.jeej.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä obuv, športové a módne oblečenie a športové potreby.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť W.W.TRADE dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 2.6. VOP a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti W.W.TRADE, ktoré prijatie sa uskutočňuje prostredníctvom potvrdenia objednávky zo strany spoločnosti W.W.TRADE formou e-mailovej správy zaslanej na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v elektronickej objednávke podľa bodu 2.6. VOP .
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je elektronická objednávka objednávateľa podľa bodu 2.6. VOP adresovaná spoločnosti W.W.TRADE. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.jeej.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež:
a. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s týmito podmienkami,
b. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
c. udelenie bezvýhradného súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti W.W.TRADE,
d. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
a. odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany W.W.TRADE
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti W.W.TRADE spísané vo forme e-mailovej správy adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť W.W.TRADE potvrdzuje, že návrh objednávateľa na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 
3.6. Objednávateľ nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť W.W.TRADE je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy. 
3.7. Okamih uzavretia Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok W.W.TRADE dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
3.8. Zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti W.W.TRADE. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť W.W.TRADE povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU
4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany W.W.TRADE. Kúpna cena vždy zahŕňa aj DPH a je uvedená v mene Euro.
4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu/predajne/prevádzky W.W.TRADE do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktoré si objednávateľ zvolil.
4.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cene spoločnosti W.W.TRADE, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
a. platba na účet spoločnosti W.W.TRADE platobnou kartou pred dodaním tovaru
b. platba na účet spoločnosti W.W.TRADE prevodným príkazom pred dodaním tovaru
c. platba na účet spoločnosti W.W.TRADE prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, ePlatby VÚB, inou formou internetbankingu ...)
d. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru:
e. platba kuriérovi („na dobierku“) pri prevzatí tovaru
4.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti W.W.TRADE uvedený v potvrdení prijatia objednávky. Pri platbe na bankový účet spoločnosti W.W.TRADE sa objednávateľ zaväzuje uviesť údaje uvedené v potvrdení prijatia objednávky s osobitným poukazom na správnosť čísla bankového účtu Spoločnosti, variabilného symbolu a sumy vo výške zodpovedajúcej súhrnu kúpnej ceny za objednaný tovar a prepravného. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)
5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť W.W.TRADE povinná dodať objednávateľovi tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť W.W.TRADE dodať tovar objednávateľovi v najneskôr lehote 30 dní od dňa potvrdenia prijatia objednávky, ak VOP a/alebo potvrdenie prijatia objednávky neustanovujú inak.
5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je objednávateľovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.
5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti W.W.TRADE začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti W.W.TRADE za podmienky, že objednávateľ pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke objednávateľa.

6. MIESTO DODANIA
6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť W.W.TRADE ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA
7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže objednávateľ vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania obsahom elektronickej objednávky podľa bodu 2.6. VOP .
7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
a. Preprava kuriérom do 3 dní s poukazom na ustanovenia bodu 5.1. – 5.3. VOP
7.3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru na internetovej stránke www.jeej.sk .

8. DODANIE TOVARU
8.1. Záväzok spoločnosti W.W.TRADE dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru objednávateľovi alebo oprávnenej osobe podľa bodu 2.5. VOP v mieste dodania. Objednávateľ alebo oprávnená osoba spolu s tovarom prevezme aj účtovný doklad, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Účtovný doklad prevzatý objednávateľom alebo oprávnenou osobou slúži zároveň ako záručný list. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ (alebo oprávnená osoba) povinný písomne potvrdiť dopravcovi na príslušnom doklade.
8.2. Záväzok spoločnosti W.W.TRADE dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť W.W.TRADE bola pripravená odovzdať tovar objednávateľovi alebo oprávnenej osobe v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v tomto čase a mieste umožní prevzatie tovaru a objednávateľ alebo oprávnená osoba si tovar neprevzali z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti W.W.TRADE.
8.3. V prípade, ak si objednávateľ alebo oprávnená osoba tovar neprevezme a následne tovar bude vrátený spoločnosti W.W.TRADE, je spoločnosť W.W.TRADE oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
9.1. Spoločnosť W.W.TRADE zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručným list slúži účtovný doklad.
9.2. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.
9.3. W.W.TRADE nezodpovedá za nemožnosť realizácie dodania tovaru spôsobenú uvedením nesprávnych údajov v elektronickom objednávkovom formulári.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1. Odstúpenie objednávateľa od Kúpnej zmluvy. V zmysle § 8 a 9 zákona 102/2014 Z.z. je objednávateľ aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie oznámené spoločnosti W.W.TRADE. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Formulár na odstúpenie od zmluvy je prístupný a voľne stiahnuteľný na adrese: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf Odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť W.W.TRADE je povinná:
a. prevziať tovar späť od objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný doručiť tovar spoločnosti W.W.TRADE na vlastné náklady,
b. doručiť/vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného tovaru, ktorý musí byť zabalený v originálnom obale a obsahovať pôvodné visačky, pričom nesmú byť na nich nalepené žiadne nálepky, atď .
10.2. Odstúpenie spoločnosti W.W.TRADE od Kúpnej zmluvy. Spoločnosť W.W.TRADE je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
a. ak pri platbe na účet spoločnosti W.W.TRADE objednávateľ nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
b. ak objednávateľ alebo oprávnená osoba neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti W.W.TRADE,
c. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti W.W.TRADE, ktoré možno od nej rozumne požadovať, nie je spoločnosť W.W.TRADE schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, sa už nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach W.W.TRADE inak ho zaobstarať,
d. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť W.W.TRADE tovar nakupuje.
10.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa uvedenú v objednávke a spoločnosti W.W.TRADE uvedenú v potvrdení prijatia objednávky.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Predávajúci nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky kupujúceho.

Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 - plnenie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 - oprávnený záujem predávajúceho na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 - súhlas kupujúceho so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
 - vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť,
 - zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

Doba uchovávania osobných údajov
Predávajúci uchováva osobné údaje
 - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 - po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 - podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 - zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 - zaisťujúce marketingové služby.
Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Práva kupujúceho
Za podmienok stanovených v Zákone má kupujúci
 - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 - právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 - právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 - právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej má kupujúci právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečeniu osobných údajov.

Predávajúci prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

11.1. Heureka overené zákazníkmi
Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop predávajúceho zapojený. Tie sú zasielané zakaždým, keď kupujúci vytvorí objednávku v e-shope predávajúceho, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách kupujúci neodmietne zasielanie obchodných oznámení predávajúceho alebo kupujúci neodvolá už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia predávajúci využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môže predávajúci odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP
11.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 15.1.2013
11.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke www.jeej.sk.
11.3. V prípade prevodu práv a povinnosti spoločnosti W.W.TRADE vyplývajúcich z internetového obchodu E-SHOP na inú osobu (fyzickú a/alebo právnickú), prechádzajú všetky práva a povinnosti spoločnosti W.W.TRADE na nadobúdateľa vrátane povinností vyplývajúcich z prípadných vád tovaru a taktiež povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov objednávateľov a oprávnených osôb.
11.4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia prijatia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

MzZjZmN