NOVINKY

arr3Obaly pre Ipadarr3NOVINKA!!! Kamera do auta za super cenu!S touto auto kamerou máte vždy po ruke dôkaz o nehode, môžete poisťovniam dokázať, kto Vám rozbil... arr3Portál jeej.sk prevádzkuje spoločnosť W.W.TRADE s.r.o. Sídlo: M.R. Štefánika 191/41... arr3SUper skladací nôž CREDIT CARDÚžasný skladací nôž vo forme kreditnej karty, ktorý môžete mať stále pri sebe v peňaženke! Špičková... arr36. 2. 2013 - SHARK nová kolekciaNová kolekcia pánskych náramkových hodiniek...

TOVAR V AKCII

naša cena 14,90 Eur
naša cena 59,90 Eur

KONTAKTY

W.W.TRADE s.r.o.
M. R. Štefánika 191/41
075 01 Trebišov
napíšte nám
Okr. súd Košice I., odd. Sro, vl. č. 28387/V

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 6,00 Eur
naša cena 8,90 Eur
naša cena 10,90 Eur

ANKETA

Ako sa vám páči náš eshop?

Veľmi sa mi páči 47% Ide to 37% Nie príliš 7% Vôbec 9%

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


 

 


Reklamačný poriadok E-SHOP spoločnosti W.W.TRADE, s.r.o.
(so sídlom: M.R. Štefánika 191/41, Trebišov 075 01, IČO: 46 319 123, DIČ: 2023353343, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 283870/V)

Článok I.
Záručná doba

Ak v záručnom liste nie je uvedené inak, na výrobky predávané prostredníctvom E-SHOP poskytuje spoločnosťW.W.TRADE, s.r.o.  záruku v trvaní 24 kalendárnych mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru/výrobku kupujúcemu. Ak tovar/výrobok nebol prevzatý v mieste označenom v objednávke ako miesto dodania, záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového/účtov-ného dokladu.

Článok II.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1/Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu,
b) v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom.

2/ V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1/ písm. a) a b), je kupujúci povinný vrátiť tovar:
a) v pôvodnom balení  vrátane všetkých označení výrobku a
b) v nepoužitom stave a bez akýchkoľvek mechanických príp. iných poškodení.

3/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v uvedenom prípade v celom rozsahu hradí kupujúci, ibaže sa jedná o odstúpenie od zmluvy pre vady výrobku alebo v prípade, ak predávajúcim dodaný tovar nezodpovedal požiadavkám kupujúceho  uvedeným v objednávke.

4/Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku prevziať vrátený tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil.

5/Odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je výslovný jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorým kupujúci prejaví slobodnú a vážnu vôľu zrušiť Kúpnu zmluvu v celom rozsahu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručený predávajúcemu v písomnej forme na adresu jeho sídla alebo e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na web stránke E-SHOP, inak je voči predávajúcemu neúčinný.
6/Odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu poštou alebo e-mailovou správou môže kupujúci vziať späť len s výslovným súhlasom predávajúceho.  


Článok III.
Postup pri reklamácii

1/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný tovar prezrieť bezodkladne po jeho doručení.  
2/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný používať tovar obvyklým spôsobom a pri jeho používaní a čistení dodržiavať odporúčania výrobcu.
3/ Objednávateľ je povinný oznámiť (vytknúť) prípadnú vadu výrobku/tovaru bezodkladne po jeho zistení e-mailovou správou (reklamačný formulár je prístupný na web stránke E-SHOP) na adresu elektronickej pošty predávajúceho resp. písomne na adresu jeho sídla.
4/ Za vadu sa považuje taký nedostatok výrobku/tovaru, ktorý bráni riadnemu používaniu výrobku na určený účel. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho prirodzeného opotrebovania a ktorá zmena nebráni užívaniu tovaru/výrobku na určený účel. Za vadu sa nepovažuje ani zmena vlastností výrobku/tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar/výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho prípadne tretej osoby. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože, ktorý nebráni.
5/ Predávajúci je povinný na základe oznámenia/vytknutia vady zo strany kupujúceho zaevidovať údaje o reklamácii – najmä údaje o kupujúcom, o reklamovanom tovare, o povahe a rozsahu vady a následne zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom e-mailovej správy.
6/ Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.
7/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v čo aj kratšom možnom čase najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.
8/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka.


Článok III.
Záverečné ustanovenia

1/ Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť zverejnením na web stránke E-SHOP spoločnosti W.W.TRADE, s.r.o.
2/ Spoločnosť W.W.TRADE, s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke E-SHOP.
3/ Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

 

 

MThmZ