NOVINKY

arr3Obaly pre Ipadarr3NOVINKA!!! Kamera do auta za super cenu!S touto auto kamerou máte vždy po ruke dôkaz o nehode, môžete poisťovniam dokázať, kto Vám rozbil... arr3Portál jeej.sk prevádzkuje spoločnosť W.W.TRADE s.r.o. Sídlo: M.R. Štefánika 191/41... arr3SUper skladací nôž CREDIT CARDÚžasný skladací nôž vo forme kreditnej karty, ktorý môžete mať stále pri sebe v peňaženke! Špičková... arr36. 2. 2013 - SHARK nová kolekciaNová kolekcia pánskych náramkových hodiniek...

TOVAR V AKCII

naša cena 49,90 Eur
naša cena 29,90 Eur
naša cena 29,90 Eur

KONTAKTY

W.W.TRADE s.r.o.
Jána Husa 1154/18
075 01 Trebišov
napíšte nám
Okr. súd Košice I., odd. Sro, vl. č. 28387/V

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 3,90 Eur
naša cena 6,00 Eur

ANKETA

Ako sa vám páči náš eshop?

Veľmi sa mi páči 40% Ide to 32% Nie príliš 14% Vôbec 14%

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


 

 


Reklamačný poriadok E-SHOP spoločnosti W.W.TRADE, s.r.o.
(so sídlom: Jána Husa 1154/18, Trebišov 075 01, IČO: 46 319 123, DIČ: 2023353343, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 283870/V)

Článok I.
Záručná doba

Ak v záručnom liste nie je uvedené inak, na výrobky predávané prostredníctvom E-SHOP poskytuje spoločnosťW.W.TRADE, s.r.o.  záruku v trvaní 24 kalendárnych mesiacov.  Záručná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru/výrobku kupujúcemu. Ak tovar/výrobok nebol prevzatý v mieste označenom v objednávke ako miesto dodania, záručná doba začína plynúť dňom vystavenia daňového/účtov-ného dokladu.

Článok II.
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1/Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu,
b) v prípadoch ustanovených Občianskym zákonníkom.

2/ V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1/ písm. a) a b), je kupujúci povinný vrátiť tovar:
a) v pôvodnom balení  vrátane všetkých označení výrobku a
b) v nepoužitom stave a bez akýchkoľvek mechanických príp. iných poškodení.

3/ Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu v uvedenom prípade v celom rozsahu hradí kupujúci, ibaže sa jedná o odstúpenie od zmluvy pre vady výrobku alebo v prípade, ak predávajúcim dodaný tovar nezodpovedal požiadavkám kupujúceho  uvedeným v objednávke.

4/Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy podľa ods. 1 písm. a) alebo b) tohto článku prevziať vrátený tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil.

5/Odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku je výslovný jednostranný právny úkon kupujúceho adresovaný predávajúcemu, ktorým kupujúci prejaví slobodnú a vážnu vôľu zrušiť Kúpnu zmluvu v celom rozsahu. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručený predávajúcemu v písomnej forme na adresu jeho sídla alebo e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na web stránke E-SHOP, inak je voči predávajúcemu neúčinný.
6/Odstúpenie od zmluvy doručené predávajúcemu poštou alebo e-mailovou správou môže kupujúci vziať späť len s výslovným súhlasom predávajúceho.  


Článok III.
Postup pri reklamácii

1/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný tovar prezrieť bezodkladne po jeho doručení.  
2/ Objednávateľ/Kupujúci je povinný používať tovar obvyklým spôsobom a pri jeho používaní a čistení dodržiavať odporúčania výrobcu.
3/ Objednávateľ je povinný oznámiť (vytknúť) prípadnú vadu výrobku/tovaru bezodkladne po jeho zistení e-mailovou správou (reklamačný formulár je prístupný a voľne stiahnuteľný na adrese https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) na adresu elektronickej pošty predávajúceho resp. písomne na adresu jeho sídla.
4/ Za vadu sa považuje taký nedostatok výrobku/tovaru, ktorý bráni riadnemu používaniu výrobku na určený účel. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho prirodzeného opotrebovania a ktorá zmena nebráni užívaniu tovaru/výrobku na určený účel. Za vadu sa nepovažuje ani zmena vlastností výrobku/tovaru, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je tovar/výrobok určený, nevhodnej, či zanedbanej základnej údržby alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho prípadne tretej osoby. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože, ktorý nebráni.
5/ Predávajúci je povinný na základe oznámenia/vytknutia vady zo strany kupujúceho zaevidovať údaje o reklamácii – najmä údaje o kupujúcom, o reklamovanom tovare, o povahe a rozsahu vady a následne zaslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom e-mailovej správy.
6/ Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.
7/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v čo aj kratšom možnom čase najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.
8/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku a Občianskeho zákonníka.

Článok IV.

Riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Štátnymi orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia.

 
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1/ Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť zverejnením na web stránke E-SHOP spoločnosti W.W.TRADE, s.r.o.
2/ Spoločnosť W.W.TRADE, s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke E-SHOP.
3/ Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

 

 

MzMxN